Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sezon #4 / Sayı #71(Derin JavaScript, Yapay Zeka Aleminden Havadisler, Test Yazmak ya da Yazmamak ve daha fazlası)

--

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhammed Hilmi Koca

Muhammed Hilmi Koca

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

More from Medium

USE GIT, GITHUB LIKE A PRO..

Mastering ‘git’ with ‘git rebase’

Anti-Patterns that assumed as a Pattern(Part1 : Repository)

All about Git-Secret from scratch