Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #80 / Sezon #4(Sezon Finali: Dağıtık Sistemler ve Veritabanı, Mimari ve Tasarım Desenleri, Kaynak Kodu Korumak ve daha fazlası)

Medium Premium Üyesi değilseniz bu yazıyı şuradan veya gizli sekmeden okuyabilirsiniz.

Bu gönderi, “Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları” e-bülteninin 14 Eylül 2022’de yayımlanan sayısıdır. E-posta bültenine aşağıdaki bağlantıdan abone olabilirsiniz.

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhammed Hilmi Koca

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed