Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #76 / Sezon #4 (Dağıtık Uygulamalar, Eşzamanlılık(Concurrency), ElasticSearch ve Şürekası ve daha fazlası)

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store