Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #75 / Sezon #4 (CQRS, Sistem Tasarımı, Test ve Otomasyon ve daha fazlası)

Medium Premium Üyesi değilseniz bu yazıyı şuradan veya gizli sekmeden okuyabilirsiniz.

Bu gönderi, “Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları” e-bülteninin 11 Nisan 2022’de yayımlanan sayısıdır. E-posta bültenine aşağıdaki bağlantıdan abone olabilirsiniz.

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhammed Hilmi Koca

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed