Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #74 / Sezon #4 (Kaliteli Kod, Tecrübeler, Vaka Çalışmaları, Blockchain Dünyası ve daha fazlası)

--

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhammed Hilmi Koca

Muhammed Hilmi Koca

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

More from Medium

S.O.L.I.D Principles For Software Development

Upgrading mysql from version 5.6 to 8.0

Firefox In Docker

BLE Remote Car — Part 1

Circuit diagram for the car