Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #68 / Sezon #3(En İyi Yazılım Mimarisi, Kendi Blog Sitenizi Oluşturun, Geleceğin Yazılımcıları Öğrenci Raporu 2021 ve daha fazlası)

--

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhammed Hilmi Koca

Muhammed Hilmi Koca

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

More from Medium

CS371p Spring 2022: Pranav Chunduru

CS373 Spring 2022: Avi Ghayalod

What to Look Before Hiring a .Net Developer for Your Project?

X509 Certificate for SSL authentication using Dot Net Core