Yazılımcılar İçin Hafta Sonu Okumaları — Sayı #66 / Sezon #3(Yazılım Trendleri, Test ve Otomasyon, Mikroservis Mimarisinin Merhemleri ve Dertleri ve daha fazlası)

--

--

--

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhammed Hilmi Koca

Muhammed Hilmi Koca

Alaturka Yazılımcı@logiwa, Bilişim Hareketi Yayını Editörü, #HavadanSudan, #Yazılım, #Teknoloji https://superpeer.com/muhammed

More from Medium

https://efun.medium.com/efun-announces-ieo-listing-partnership-with-coinsbit-io-387d39596e41?source=

Stratis March Monthly

MOIZA Core Services